Bijzondere voorwaarden Neckermann Belgium

Toepassingsveld 

Deze bijzondere voorwaarden vervolledigen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen, waaraan Neckermann Belgium verklaart zich tot nader orde te houden, evenals de bepalingen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten en, in desbetreffend geval, de contractuele voorwaarden van de overige professionele reis dienstverleners in naam en voor rekening waarvoor Neckermann Belgium handelt en welke eveneens integraal deel uitmaakt van de reisovereenkomst. 

Door het maken van een reservering bevestigt de klant dat hij vóór het sluiten van het contract de bijzondere voorwaarden heeft ontvangen en hiervan effectief kennis heeft genomen en dat hij deze aanvaardt, zowel voor zichzelf als voor de personen voor wie hij de reservering heeft gemaakt, alsmede van alle andere voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen. 

Afhankelijk van de aard en de combinatie van de geboekte reisdiensten, zijn de partijen gebonden aan een pakketreisovereenkomst, een gekoppeld reisarrangement overeenkomst of een reisdienstovereenkomst. 

 

Artikel 1 : Offerte 

Elke aanbod wordt, tenzij anders overeengekomen, uitgegeven door de agent onder voorbehoud van beschikbaarheid en wordt pas bindend na bevestiging. Wanneer de agent gedwongen wordt een aanbod in te trekken of te wijzigen, zal hij trachten in de mate van het mogelijke een alternatief aan te bieden. 

Artikel 2 : Overeenkomst 

Behoudens anders overeengekomen, wordt de overeenkomst definitief afgesloten wanneer de klant een bevestiging van zijn reservering (bestelbon) ontvangt en, indien een voorschot wordt gevraagd, onder voorbehoud van de betaling van dit voorschot. 

Door het maken van een reservering erkent de klant alle vereiste of gevraagde informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier te hebben ontvangen vóór het sluiten van de overeenkomst. 

Artikel 3 : Herroepingsrecht  

Overeenkomstig de artikelen VI.53 12° en VI.73 12° van het Wetboek van Economisch Recht geniet de cliënt over geen herroepingsrecht. 

Artikel 4 : Verwerking van persoonlijke gegevens  

De agent verzamelt, verwerkt en maakt persoonsgegevens over aan derden zoals bepaald in de Verordening (EU) nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en welke Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening inzake gegevensbescherming) vervangt, van reizigers overeenkomstig de privacy policy dat beschikbaar is op haar website www.neckermann.be/privacy-policy

Door het maken van een reservering bevestigt de klant, voor zichzelf en/of voor de reizigers namens wie hij de reservering maakt, dat hij een kopie ervan heeft ontvangen en/of hiervan kennis heeft genomen, en dat hij de vereiste informatie heeft ontvangen, in het bijzonder zoals bepaald in artikel 13 e.v. van de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, of opgevraagd nabij de agent.  

Elk verzoek van de reiziger met betrekking tot zijn persoonsgegevens kan worden gericht aan privacy@neckermann.be.  

Artikel 5 : Plichten van de reiziger  

5.1. Informatie  

Elke essentiële voorwaarde om de reis te realiseren, elk bijzondere vereiste of element dat de reis zou kunnen beïnvloeden of de uitvoeringsvoorwaarden ervan, dient vóór de opstelling van de offerte te worden meegedeeld aan de agent. 

In voorkomend geval geeft de agent de informatie door aan de betrokken dienstverlener, zonder dat hij kan garanderen dat deze wordt uitgevoerd. 

Dit zal slechts deel uitmaken van de overeenkomst indien het uitdrukkelijk wordt aanvaard. 

5.2. Formaliteiten  

Elke reiziger dient, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, voldoen aan de administratieve, diplomatieke, douane- en gezondheidsvereisten en formaliteiten met betrekking tot zijn reis, zowel in het land van vertrek als in het land dat hij bezoekt, en de agent wijst elke verantwoordelijkheid in dit verband af. 

In het bijzonder moet elke reiziger in het bezit zijn van geldige identiteitsdocumenten die ten minste 6 maanden na zijn terugkeer geldig evenals van alle andere vereiste documenten.  

Minderjarigen moeten eveneens in het bezit zijn van een identiteitsbewijs (kids-ID) en, indien ze zonder begeleiding of slechts met één ouder reizen, van een schriftelijke toestemming van beide ouders. 

- Op www.diplomatie.belgium.be kunt u allerhande informatie terugvinden over de reisformaliteiten (opgelet, deze informatie wordt verstrekt onder voorbehoud). Hier kunt u ook de adresgegevens van diverse consulaten en ambassades terugvinden. 

- Op www.vacciweb.be kunt u nagaan welke inentingen u nodig heeft om naar uw bestemming te reizen. 

- De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken opende een aparte website voor Belgen die naar landen buiten de EU reizen. Wie zich op http://travellersonline.diplomatie.be registreert wordt onmiddellijk verwittigd wanneer er zich een ernstige crisis, natuurramp of incident voordoet op zijn bestemming. Bovendien laat het systeem ook toe om vooraf waarschuwingen of informatie te verspreiden, bijvoorbeeld over stakingen of betogingen. Naast identiteitsgegevens kunt u ook een contactpersoon in België en verzekeringsgegevens invullen. Twee weken na uw terugkeer wordt alles gewist. 

5.3. Transport 

De dienstregeling van het vervoer worden onder voorbehoud overgemaakt en kunnen voor en tijdens de reis worden gewijzigd. De agent informeert de reiziger hiervan zo spoedig mogelijk, maar kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. 

De reiziger is gehouden zich op tijd te melden voor het inchecken. 

De reiziger dient zich te houden aan de instructies, in het bijzonder die met betrekking tot de veiligheid of de beperkingen van de bagage. De agent wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van niet-naleving, in het bijzonder in geval van instapweigering van de reiziger of van extra kosten die volledig ten laste van de reiziger komen. 

In geval van verlies of beschadiging van bagages is de reiziger gehouden dit onmiddellijk aan de betrokken dienstverlener te melden. 

5.4. Gezondheid  

De klant verklaart onder zijn eigen verantwoordelijkheid dat hijzelf en/of de reiziger(s) namens wie hij reserveert, in staat is/zijn om de geboekte reis te maken. 

De reiziger is gehouden zich te informeren m.b.t. de situatie en de gezondheidsvereisten van de bestemming(en). 

Artikel 6 : Prijs en betalingsmodaliteiten 

6.1. Prijs  

De klant erkent dat hij vóór de reservering duidelijke en begrijpelijke informatie heeft ontvangen van de agent over de prijs. 

De prijs is incluis belastingen en diensten verplicht betaalbaar. 

De reiziger is verantwoordelijk voor alle extra kosten en toeslagen die redelijkerwijs niet te voorzien of te berekenen zijn op het moment van de boeking. 

De prijzen kunnen zo nodig worden herzien overeenkomstig de contractuele voorwaarden van de dienstverleners.  

6.2. Betaling 

De reiziger betaalt een voorschot van 30% van de prijs van de reis op het moment van de reservatie. 

Sommige reisdiensten vereisen volledige betaling op het moment van de bevestiging (vliegtickets, treintickets,…).  

Administratieve kosten en verzekering moeten volledig worden betaald op het moment van de reservatie. 

Het saldo van de prijs moet uiterlijk 42 dagen voor vertrek worden betaald. 

Indien de reis minder dan 42 dagen voor vertrek wordt geboekt, betaalt de reiziger het volledige bedrag van de reis onmiddellijk. 

6.3. Laattijdige betaling 

Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het openstaande bedrag, evenals een forfaitaire vergoeding voor kosten die gelijk is aan 10% van het openstaand bedrag, zonder dat deze minder dan 75€ mag bedragen. 

Bij elke herinnering kan 15€ per zending worden gefactureerd.  

De agent is niet gehouden om reisdocumenten af te geven in geval van niet-betaling binnen de gestelde termijn. Bovendien kan de agent, na ingebrekestelling, de reservering annuleren, op kosten van de reiziger. 

Artikel 7: Grieven en klachten 

De reiziger moet zijn klachten in geval van niet-conformiteit op de volgende manier kenbaar maken: 

 1. Voor zover mogelijk tijdens de reis om het ongemak en eventuele schade te 

  beperken::

    

 • aan

   de betrokken 

  dienstverlener ;

   en/of

   

 • aan

   de plaatselijke vertegenwoordiger die in de reisdocumenten is vermeld, of bij gebrek daaraan, aan het agentschap waarbij hij een reis heeft geboekt of wanneer geen van deze personen binnen een redelijke termijn kan worden gecontacteerd, kan de reiziger contact opnemen met 

   ;

   

 1. Indien dit niet mogelijk is of indien de niet-conformiteit niet op bevredigende wijze kan worden opgelost tijdens de reis, kan de reiziger binnen 4 weken na afloop van de reis een klacht indienen bij de agent, door alle pertinente bewijselementen te voegen, met inbegrip o.a. van het resultaat van de door hem overeenkomstig punt 1 ingediende klacht. 

   

 1. Bij gebrek aan een minnelijke schikking kan elk van de partijen een verzoeningsprocedure vragen nabij de Geschillencommissie Reizen overeenkomstig de Algemene Voorwaarden.

   

 

Artikel 8 : Wijzigingen voor het vertrek   

8.1. Wijzigingen door de reiziger  

De reiziger kan de overeenkomst niet wijzigen, tenzij met de gezamenlijke en uitdrukkelijke instemming van de contracterende partijen. 

Elke aanvraag tot wijziging door de reiziger geeft aanleiding tot administratieve kosten van een forfaitair bedrag van 50 € per dossier, onder voorbehoud van eventuele kosten voor de organisator of de verstrekkers van de betrokken reisdiensten, of een eventuele prijsherziening, ten laste van de reiziger. 

8.2. Wijzigingen door de professioneel 

Alle informatie (brochures, folders, advertenties, promoties, webpagina's, offertes, enz.) worden te goeder trouw opgesteld op basis van de informatie die beschikbaar is op het moment van het opstellen ervan en zijn niet bindend voor de agent tenzij anders overeengekomen of dwingende bepalingen. 

Foto's of illustraties zijn louter illustratief en impliceren geen enkele contractuele garantie.  

Eventuele errata en/of wijzigingen bij pakketreizen zullen als dusdanig zo vlug mogelijk meegedeeld worden en dit conform artikel 9 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten.   

Artikel 9 : Annulering door de reiziger  

Bij annulering door de reiziger van elke reservatie, wordt een administratieve, forfaitaire kost aangerekend ten bedrage van 75 € per dossier, ongeacht het moment van annulering en of dit een pakketreis, een enkelvoudige reisdienst of gekoppeld reisarrangement betreft.  

De annuleringskosten voor verzekeringen en dossierkosten bedragen ten aller tijde 100%.  

Indien de agent doorverkoper is worden de annuleringskosten van de leverancier doorgerekend aan de klant.  

Bij een pakketreisovereenkomst waar Neckermann Belgium NV de organisator is, worden volgende kosten gehanteerd.  

 • 15% van de reissom indien de annulering gebeurt 120 dagen of meer voor de dag van vertrek;

   

 • 30% van de reissom indien de annulering gebeurt vanaf 119 tot en met 90 dagen voor de dag van vertrek; 

   

 • 50% van de reissom indien de annulering gebeurt vanaf 89 tot en met 60 dagen voor de dag van vertrek;

   

 • 75% van de reissom indien de annulering gebeurt vanaf 59 tot en met 43 dagen voor de dag van vertrek;

   

 • 100% van de reissom indien de annulering gebeurt 42 dagen of minder voor de dag van vertrek; 

   

 • annuleringskosten

   kunnen nooit 100% van de reissom overschrijden.

   

 

Opmerking: indien een dienstverlener hogere kosten aanrekent dan beschreven, dan zullen deze hogere kosten in rekening worden gebracht. 

Annuleringen moeten steeds schriftelijk door de reiziger gebeuren, per aangetekend schrijven of persoonlijk in het reiskantoor waarin de boeking wordt gemaakt.