Privacy beleid

Neckermann Belgium NV, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt op de Chaussée de Bruxelles 257 te 1140 Waterloo, BTW BE 0768.552.477 RPR Brussel, in haar hoedanigheid van koper van de activa van Wamos Benelux, waaronder de kantoren en webshop van Neckermann, (hierna, “NECKERMANN” of “Wij/Ons”), respecteert uw privacy.  

Onderhavige Privacy Policy verduidelijkt de manier waarop Wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken en wie hiervoor verantwoordelijk is.

OP WIE HEEFT ONDERHAVIGE PRIVACY POLICY BETREKKING?

Mogen wij u vragen om onderhavige policy (de ” Policy”) zorgvuldig te lezen. U moet er zich zeker ook terdege van vergewissen dat de andere leden van uw reisgezelschap, waarvoor u geboekt heeft, zich bewust zijn van de inhoud van deze Privacy Policy, dat zij kennis hebben van, en indien nodig zij akkoord gaan met, de verwerking van hun persoonsgegevens vooraleer u een reservatie kan maken of een andere dienst van Neckermann voor hen kan reserveren/aankopen. Indien in deze policy wordt verwezen naar uw gegevens, geldt dit ook voor de gegevens van uw reisgenoten waarvoor u geboekt heeft.

Door het maken van een reservatie/boeking/aankoop of het doorgeven van uw persoonsgegevens, zullen we uw persoonsgegevens overmaken, bewaren of verwerken zoals hieronder uiteengezet.        

We zullen alle redelijke stappen zetten dewelke noodzakelijk zijn opdat uw gegevens in overeenstemming met onderhavige Privacy Policy veilig verwerkt worden. Indien u niet zou wensen dat wij uw persoonsgegevens verwerken, zal u begrijpen dat wij mogelijk niet in staat zullen zijn om u onze diensten te verschaffen.        
Onderhavige Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze Website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacy policy en cookie policy van deze websites aandachtig te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Indien u cookies van derden hebt geweigerd via de cookiebanner, zal u op het ogenblik dat u doorklikt naar een website van deze derde, via een pop-up verwittigd worden dat u de Neckermann omgeving verlaat: voor cookies die deze derden installeren, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen.

WELKE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERZAMELD EN MET WELK DOEL?

We verzamelen persoonsgegevens over uzelf als (hoofd)boeker en over de personen waarvoor u geboekt heeft. Indien u hierover meer wenst te weten gelieve verder te lezen.

Persoonsgegevens dewelke u aan ons verstrekt:

Wanneer u boekt, of wanneer u een offerte vraagt, zullen wij uw naam, adres, emailadres, geslacht, telefoonnummer, geboortedatum, en persoonlijke reisvoorkeuren verzamelen evenals deze van de personen waarvoor u boekt. We hebben deze informatie nodig om u de diensten die u wenst te kunnen verstrekken.
Wanneer u een boeking maakt zal u ons, naast de in het vorige punt aangehaalde gegevens, mogelijkerwijze eveneens informatie vertrekken, met uw uitdrukkelijke toestemming, dewelke potentieel gevoelig is zoals gewenste maaltijden, eventueel medische gegevens om te reizen (bv. rolstoelgebruiker) of andere informatie en bijzondere wensen die gevoelige informatie over u kunnen prijsgeven om u een vlot verloop van de reis te garanderen. We hebben deze informatie nodig opdat uw reiswensen kunnen uitgevoerd worden en om na te gaan of we deze kunnen vervullen. Als gevolg van de aard van de dienstverlening (buitenlandse reizen) moeten we deze gegevens mogelijkerwijze delen met leveranciers buiten de Europese Economische ruimte (EER) en dit zoals omschreven in onderhavige Privacy Policy. Indien u niet wenst deze informatie aan ons mee te delen, of wanneer u ons vraagt om (bepaalde) informatie te verwijderen, zou het kunnen dat wij niet in staat zijn om geheel of gedeeltelijk aan uw specifieke wensen of verzoeken te voldoen. U kan ons in dat geval niet voor enige vergoeding aanspreken indien wij om deze reden de specifieke diensten die u heeft geboekt niet zouden kunnen leveren.
Indien u deelneemt aan een door ons georganiseerde wedstrijd of enquête, of indien u een probleem meldt in verband met onze diensten, zullen we uw naam en de relevante contactinformatie dienen te vragen.
Indien u ons contacteert, kunnen we uw naam, email of andere correspondentie met u bijhouden, en indien u ons telefonisch contacteert kunnen we mogelijk het gesprek opnemen voor training en verbetering van onze dienstverlening, en dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Wanneer u van onze diensten gebruik maakt, zoals door u te abonneren op onze nieuwsbrief, op onze website te surfen of onze reiskantoren te bezoeken, en u persoonsgegevens verstrekt zonder een boeking te maken, kunnen wij deze gegevens bijhouden voor een beperkte tijd zoals hieronder gedefinieerd.
Teneinde uw gegevens actueel, accuraat en volledig te houden, danken wij u om ons op de hoogte te houden wanneer er iets gewijzigd dient te worden.

Persoonsgegevens die we verzamelen die niet rechtstreeks door u werden vertrekt

Afhankelijk van hoe u onze diensten gebruikt heeft in het verleden alsook van uw activiteit op onze website, sociale mediakanalen of bezoeken aan onze verkooppunten, verzamelen we volgende gegevens:

Details over de diensten dewelke wij u hebben verstrekt, met inbegrip van uw eerdere reizen, zoals vakanties en andere aankopen en zaken die ermee verband houden, zoals eventuele klachten.
We houden – na (en onder voorbehoud van) uw toestemming via onze cookiebanner - details bij van uw bezoeken aan onze sites en apps, zoals bijvoorbeeld traffic data, locatie data en weblogs, zoals vereist voor onze eigen doelen of de bronnen dewelke u heeft bezocht. We gebruiken technologie van derde partijen, zoals ‘Google Analytics’ en ‘Hotjar’ om deze diensten te beheren. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder is het Google niet toegestaan om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere google diensten en laten wij de IP adressen anonimiseren.
We kunnen informatie verzamelen over uw computer, tablet of mobiele telefoon, met inbegrip van, indien van toepassing, uw IP adres, operating system en browser type en dit voor zgn. systeem administratieve doeleinden, marketing doeleinden en om geaggregeerde informatie naar onze adverteerders door te sturen. Het betreft statistieke data over het gedrag van onze bezoekers. Deze bezoekers kunnen niet worden geïdentificeerd en zijn dus anoniem.  
Beelden die genomen werden door bewakingscamera’s in onze kantoren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Persoonsgegevens die we van andere bronnen bekomen:      

We kunnen mogelijkerwijze ook persoonsgegevens over u ontvangen via derden.
Dit zal het geval zijn in volgende situaties:

  • Indien u zelf aan een derde partij meedeelt dat u marketing communicatie van Neckermann wil ontvangen, zullen zij – op een beveiligde manier – uw gegevens en uw marketing voorkeuren aan ons meedelen;

  • Indien u klantenfeedback vragenlijsten of opiniepeilingen invult.

WAAR WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD EN MET WIE WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD? TRANSFER VAN UW GEGEVENS NAAR LANDEN BUITEN DE EER.

Uw persoonsgegevens worden bewaard in eigen systemen en op systemen van derden waarop we desgevallend beroep doen teneinde onze diensten aan u te kunnen leveren. Indien u hierover meer wenst te weten gelieve verder te lezen.

Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, zullen noodzakelijkerwijs bepaalde van deze gegevens aan derden moeten worden overhandigd zoals aan luchtvaartmaatschappijen, hoteliers en verzekeringsmaatschappijen opdat zij de diensten dewelke u wenst kunnen verstrekken. Sommige van deze derde partijen kunnen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Organisaties dewelke buiten de EER gevestigd zijn, zijn mogelijk niet onderworpen aan dezelfde strenge regelgeving m.b.t. data protectie zoals in België of in de EER het geval is.

Voor sommige internationale reizen kunnen we genoodzaakt zijn om bepaalde van uw persoonsgegevens aan overheden of andere autoriteiten in België of het buitenland over te maken, zoals bv. grenscontroles, veiligheid en antiterrorisme.     

Met het oog op het opsporen en verhinderen van frauduleuze boekingen of betalingen kunnen we desgevallend ook uw data overmaken aan derde partijen zoals politie en gerechtelijke instanties.

Wij zullen uw gegevens niet buiten de EER doorgeven aan landen die door de Europese Commissie niet worden erkend als landen die een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden, behalve indien:

  • Uw persoonlijke informatie onderworpen is aan een of meerdere toepasselijke veiligheidsmaatregelen en adequate waarborgen. Deze adequate waarborgen kunnen de vorm aannemen van modelcontracten goedgekeurd door de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen in een formaat goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten. Desgevallend zorgen we er ook voor dat enkel derden in deze landen die een adequaat beschermingsniveau, gelijkaardig aan dat in de EU, verzekeren, uw gegevens verwerken; en/of

  • Indien de doorgifte noodzakelijk is om de overeenkomst wij met u gesloten hebben uit te voeren of om de precontractuele maatregelen te implementeren die op uw verzoek genomen werden, mits uw uitdrukkelijke toestemming en/of

  • Om te voldoen aan een juridische vereiste.

HOE EN VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE WANNEER WE DIENSTEN AAN U VERSTREKKEN?

We verwerken uw informatie omdat het noodzakelijk is teneinde de overeenkomst die we met u hebben uit te kunnen voeren, of omdat we een gelegitimeerde reden hiervoor hebben, of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Indien u hierover meer wenst te weten gelieve verder te lezen.

(i) De volgende verwerkingen worden uitgevoerd opdat onze diensten aan u kunnen verstrekt worden (op basis van de noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst, of om op uw verzoek maatregelen te nemen vooraleer een overeenkomst te sluiten – Artikel 6.1.b) van de AVG):

Het beheren van uw boeking, interne communicatie hieromtrent en externe communicatie met leveranciers opdat u van de geboekte diensten zou kunnen genieten;
Correspondentie met uzelf aangaande uw boeking of aankoop, met inbegrip van het versturen van de reisbevestiging en reisdocumenten.

(ii) We kunnen uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken voor activiteiten dewelke gelegitimeerd zijn voor onze activiteiten (op basis van onze gerechtvaardigde proportionele belangen – Artikel 6.1.f) van de AVG):

Teneinde uw ervaring als klant te optimaliseren:
Om u te laten delen in ‘interactieve features’ van onze website en apps, wanneer u dit zou wensen. Om ons te verzekeren dat de inhoud van onze site, apps en boekingssystemen op de meest gebruiksvriendelijke manier voor u en uw computer wordt voorgesteld;
Om u te berichten i.v.m. wijzingen in onze dienstverlening.
Om onze onderneming te beschermen tegen financieel verlies:
Voor het opvolgen van betalingen en desgevallend het invorderen ervan;
Voor betaalkaarten en boeking controles (met inbegrip van het gebruik van GOOGLE reCAPTCHA) opdat alleen daadwerkelijke boekingen kunnen gemaakt worden;
Om fraude of criminele activiteit op te sporen of te verhinderen;
Om onze activiteiten te promoten en onze diensten te verbeteren:  
Om u te contacteren met ‘targeted advertising’ online via sociale media en platformen van andere bedrijven tenzij u zich hier tegen verzet nadat u eerder hiermee akkoord was. Om meer informatie over u te bekomen door het delen van uw persoonlijke informatie met technologiebedrijven of platformen dewelke eveneens informatie over u hebben. Deze bedrijven gebruiken ‘cookies’ (zie verder ‘cookie policy’)
We gebruiken deze informatie op twee manieren:

(i) We identificeren verbanden tussen uw kenmerken en gedragingen en richten ons tot andere met gelijkaardige profielen in onze direct marketing campagnes en door ‘targeted advertising’ middels onze sites, apps of derde partij platformen met inbegrip van sociale media;(ii) We personaliseren onze interacties met u en maken deze meer relevant voor uw interesses. Deze interacties betreffen uw surfgedrag op onze sites en de inhoud dewelke erop verschijnt.
Om u te contacteren indien u een inlichting op onze website vraagt maar geen reservatie maakt;
Voor interne research en analyse om onze dienstverlening te verbeteren en aan productontwikkeling te doen:
Het uitnodigen om deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken;
Om op basis van geaggregeerde informatie beslissingen te nemen over de gebruiken en wensen van onze klanten.
In het geval van fusie, splitsing, aankoop of verkoop van een bedrijfstak kan het mogelijk zijn dat we uw persoonsgegevens aan de contractspartij dienen over te maken en alsdan zal er een vertrouwelijkheidsovereenkomst worden opgesteld.

(iii) Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (artikel 6.1.c van de AVG).

HOE EN WANNEER GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS VOOR MARKETING:

Om meer te weten te komen over onze marketing communicatie, met inbegrip van hoe en waarom we u contacteren en hoe u zich kan uitschrijven op onze marketingcommunicatie gelieve verder te lezen.

Indien u om een inlichting heeft verzocht, of indien u een aankoop heeft gedaan op onze site of via onze verkooppunten of indien u zich heeft geabonneerd op onze nieuwsbrief, kunnen uw persoonsgegevens door ons, voor zover de toepasselijke wetgeving het toelaat, gebruikt worden om u te contacteren per post, elektronische post (email of sms) en/of per telefoon met informatie en aanbiedingen betreffende producten en diensten dewelke u kan aankopen bij ons. We zullen dit enkel doen indien u hierin uitdrukkelijk toegestemd heeft.

Indien u geen inlichting heeft verzocht of indien u geen aankoop heeft gedaan, zullen we u enkel informatie zenden en aanbiedingen doen per mail of sms indien u hier uitdrukkelijk om verzocht heeft, ofwel rechtstreeks bij ons ofwel bij een derde partij.    

HOE VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS OM UW MARKETING TE PERSONALISEREN:

Teneinde te verzekeren dat onze marketing communicatie en publiciteit voor u interessant zal zijn werken we met derde partijen opdat wij u een betere dienstverlening zouden kunnen verstrekken. Indien u hierover meer wenst te weten gelieve verder te lezen.

Via het gebruik van nieuwe technologieën en met de hulp van reclamebureaus en marketing activatie platformen (met inbegrip van Dentsu Aegis Network en Converto Inc.) kunnen we uw persoonsgegevens op de volgende manier gebruiken:

Om te verzekeren dat alle marketing communicatie dewelke we u sturen diensten betreft dewelke u interesseren;
Om onze digitale marketing te personaliseren (bv. onze banners) en links naar onze ‘marketing partners’ websites. Deze digitale marketing kan onder meer marketing gerelateerde informatie bevatten m.b.t. Neckermann of marketing gerelateerde informatie m.b.t. derde partijen aan wie we reclamediensten verlenen.
Onze business partners en publiciteitsnetwerken (met inbegrip van Google Double Click for Publishers) kunnen u ook bedienen met advertenties op onze sites. We laten derde partijen – evenwel enkel nadat u via onze cookiebanner hiervoor uw toestemming gaf - toe om informatie te verzamelen over onze online activiteiten met gebruik van cookies en andere technologieën. Deze derde partijen kunnen onze leveranciers en business partners betreffen dewelke informatie verzamelen wanneer u een advertenties bekijkt. We verzamelen ook informatie over uw online activiteit middels het gebruik van cookies en andere technologieën wanneer u websites gebruikt andere dan de Websites om advertentie diensten naar derde partijen te leveren. Deze technologie laat ons toe om een advertentie m.b.t. een derde partij te tonen gebaseerd op het pagina bezoek en andere gedragingen op onze Websites. 
De informatie dewelke door deze partijen worden verzameld kan gebruikt worden om voorspellingen te maken over uw voorkeuren in belangstellingen en om advertenties op onze sites of via het internet op te stellen. Zie verder a.u.b. onder onze cookies policy voor meer informatie.

WAT DIENT U TE DOEN INDIEN U GEEN MARKETING COMMUNICATIE WIL ONTVANGEN?

We begrijpen dat u mogelijkerwijze niet meer van ons wil horen en dat zullen we respecteren. Het is gemakkelijk voor u om u uit te schrijven of om ‘opt out’ te doen. Indien u hierover meer wenst te weten gelieve verder te lezen.

U heeft op ieder ogenblik het recht om ons te vragen dat uw persoonsgegevens niet meer verwerkt worden voor ‘marketing doeleinden’. U kan uw recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking uitoefenen door de ‘no marketing’ optie aan te vinken. U kan ook te allen tijde een ‘verzoek tot uitschrijven‘ sturen aan:

Of een email naar:        
privacy@neckermann.be

UW RECHTEN M.B.T. DE PERSOONSGEGEVENS DEWELKE WE OVER U HEBBEN

U heeft uiteraard rechten m.b.t. de persoonsgegevens dewelke we over u houden. Om hierover meer te weten te komen gelieve verder te lezen.

Uw recht op inzage van uw persoonlijke informatie  
U heeft het recht om een ‘Verzoek tot Inzage’ te doen. Dit is een verzoek om de gegevens dewelke we over u hebben te raadplegen. U kan dit gratis doen.         
Het zou kunnen dat wij u dan wel om een bewijs van identiteit vragen evenals informatie over uw handelingen met ons, zodat wij u persoonlijke informatie kunnen terugvinden, en dit voor zover toegestaan door de wet. Dat kan bijvoorbeeld informatie zijn over uw eerdere boekingen (reservatienummer) of aankopen.

U kan ons ook vragen om de informatie die we over u houden te verbeteren.      

U kan ons desgevallend ook vragen om de verwerking van de gegevens die we over u houden te beperken of te stoppen:

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens indien we niet meer gerechtigd zouden zijn deze te gebruiken, om uw informatie te verwijderen indien we het te lang zouden bewaren of het verwerken te beperken tot bepaalde omstandigheden;
We kunnen mogelijk niet altijd uw verzoek behartigen indien we uw gegevens nog nodig zouden hebben om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen voor juridische, boekhoudkundige of audit redenen;
Indien u bezwaar maakt dat wij uw persoonsgegevens verwerken m.b.t. geboekte reizen, of een andere overeenkomst dewelke u met ons heeft gesloten, kunnen wij of onze leveranciers bepaalde diensten mogelijk niet aanbieden;
Wanneer we uw gegevens hebben gewist zal dit de rechtsgeldigheid van eerdere verwerkingen niet beïnvloeden.
Overdracht van uw gegevens op een gestructureerde manier:         

Wanneer we uw gegevens bijhouden op basis van uw toestemming, of deze dienen te verwerken in het kader van uw contract zoals uiteengezet in het hoofdstuk ‘hoe we uw informatie gebruiken wanneer we diensten aan u verlenen’, kan u ons vragen om een kopie van deze informatie te bekomen op een gestructureerde manier.
U kan ons ook vragen om uw gegevens aan een andere dienstverlener te bezorgen hetgeen we zullen doen indien dit technisch mogelijk is. We kunnen geen kopie bezorgen van informatie indien dit andere individuen betreft of indien we het recht hebben om u deze informatie niet te verstrekken. Hoe kan u ons contacteren?  

U kan ook een email sturen aan:           
privacy@neckermann.be

Eens u uw verzoek heeft doorgestuurd en ons de nodige gegevens heeft bezorgd kunnen we nagaan welke gegevens we over u houden en hebben we 30 dagen om te antwoorden.
Indien u vragen of klachten heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ook contacteren:

Hoe een klacht indienen?
Indien u ons wenst te contacteren in verband met de Privacy Policy u kan een schrijven richten aan: privacy@neckermann.be

U kan ook een klacht indien bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, nl. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?  
Indien u wenst te weten hoelang we uw gegevens bewaren, gelieve verder te lezen.

Indien u bij ons een boeking heeft gedaan, of een andere aankoop, zal uw persoonlijke informatie bewaard worden opdat we u de best mogelijk dienstverlening kunnen bieden.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld. Daarna worden deze persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd tenzij en in de mate waarin het noodzakelijk is voor ons om deze verder te verwerken voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen of voor een ander gerechtvaardigd en wettig doel, zoals omwille van juridische redenen of voor audits.

HOE WORDEN UW DATA BEVEILIGD? 

We wensen uw gegevens maximaal te beschermen. Indien u hierover meer wenst te weten gelieve verder te lezen.

De overdracht van informatie via het internet is helaas niet geheel veilig. Hoewel we er alles aan doen om uw persoonsgegevens te beveiligen, kunnen we niet de absolute veiligheid garanderen van uw gegevens die via onze website worden doorgegeven. Eens we de gegevens hebben bekomen zullen we alle gepaste maatregelen nemen om uw data te beveiligen en te verhinderen dat er ongeoorloofde toegang tot zou zijn. Alle informatie dewelke u meedeelt wordt bewaard op beveiligde servers. Betalingen dewelke u doet worden geëncrypteerd via de Secure Sockets Layer (SSL) technologie.   
Wanneer we u een paswoord hebben gegeven, of indien u er zelf een heeft moeten kiezen, om bepaalde onderdelen van onze website te bezoeken, bent u er verantwoordelijk voor om dit paswoord vertrouwelijk te houden en dit niet met anderen te delen.  

Houd uw boekingsreferentie vertrouwelijk! 

U krijgt van ons een uniek reservatienummer wanneer u bij ons een reis boekt en dit zal verschijnen op de email confirmatie en de documentatie dewelke we u toesturen. U dient deze referentie steeds vertrouwelijk te houden. Indien u deze referentie deelt met anderen, kan deze persoon mogelijk via deze referentie uw boeking gegevens consulteren.

WAT GEBEURT ER INDIEN U EEN LINK VAN ONZE WEBSITE VOLGT NAAR EEN ANDERE WEBSITE?

Onze site bevat links naar andere websites dewelke eigen privacy policies bevatten. Indien u hierover meer wenst te weten, gelieve verder te lezen.

Zoals hoger al aangegeven, bevatten onze websites bevatten links en frames van leveranciers, partners, reclamedragers en andere derde partijen. U kan zelf zien wanneer een derde partij betrokken is bij het verstrekken van diensten dewelke u heeft gevraagd omdat hun naam samen met de uwe zal verschijnen. Indien u een link, of gelijkaardig, volgt naar een andere website, gelieve te noteren dat deze websites hun eigen privacy policies hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid opnemen voor deze policies. Gelieve deze privacy policies dan ook na te lezen alvorens u enige informatie aan deze websites verstrekt.        

WIJZINGEN AAN DE PRIVACY POLICY

Wij behouden ons het recht voor om onderhavige Privacy Policy van tijd tot tijd te actualiseren. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Juni 2021