Klantencontract Neckermann Belgium

1. Introductie

1.1. Dit Klantencontract bindt de Klanten van Neckermann Belgium, de naamloze vennootschap met zetel te 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 257, hierna “Neckermann” genoemd.

1.2. Neckermann treedt op als handelsagent, in naam en voor rekening van Organisatoren van pakketreizen in de zin van de richtlijn 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad en de wet van 21 oktober 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

1.3. Daarnaast verleent Neckermann bijstand en advies aan de Klant bij het apart selecteren en betalen van twee of meer reisdiensten bij verschillende reisdienstverleners.

1.4. Onderhavig Klantencontract bevat de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen Neckermann en de Klant.


2. Definities


2.1. Contactpersoon : De persoon tot wie men zich moet richten bij GDPR-problematieken, genaamd Gert De Caluwe met als adres en e-mail privacy@neckermann.be


2.2. Intellectuele eigendomsrechten: In het kader van deze Overeenkomst betekent de term "Intellectuele Eigendom" elk octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, merknaam, logo, bedrijfsnaam, internetdomeinnaam of industrieel ontwerp, alle registraties daarvan en lopende aanvragen daarvoor (voor zover van toepassing), elk ander intellectueel eigendomsrecht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, knowhow, handelsgeheim handelsrecht, formule, voorwaardelijk of eigendomsrechtelijk rapport of informatie, klanten- of ledenlijst, marketinggegevens, en elk computerprogramma, software, database of datarecht), en licentie of ander contract (inclusief, zonder beperking, licentie(s) voor het gebruik van specifieke telefoonnummers en/of radiokanalen/frequenties) met betrekking tot een van de voorgaande, en elke goodwill geassocieerd met Neckermann.


2.3. Organisator: een handelaar die pakketreizen samenstelt en deze rechtstreeks dan wel via of samen met een andere handelaar verkoopt of te koop aanbiedt aan de Klant, of de handelaar die de gegevens van de Klant aan een andere handelaar overdraagt.

2.4. Persoonlijke data: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon

2.5. De Klant: Elke (rechts)persoon, zowel professioneel als particulier die zich op de Website of in een Shop begeeft teneinde kennis te nemen van een aanbod van de Organisator of aanbieder van reisdiensten door Neckermann voorgedragen.

2.6. Website: www.neckermann.be

2.7. Shop: De fysieke winkelpunten van Neckermann op de Website opgelijst en aldaar Travel Shops genoemd.

2.8. Reisgezelschap: de personen die de reisdiensten die de Klant aankoopt zullen afnemen bij de aanbieder van de reisdiensten, respectievelijk organisator.

2.9. De Overeenkomst: de contractuele relatie die tot stand komt tussen de Organisator, respectievelijk reisdienstverlener na aanvaarding van het Aanbod door de Klant.

2.10. Handelsagent: De handelstussenpersoon in de zin van art. I.11 WER die belast wordt met het bemiddelen en het eventueel afsluiten van zaken in naam en voor rekening van de Organisator, respectievelijk de reisdienstverlener.

2.11. Het Platform : Het betaalplatform dat zowel voor bestellingen via de Website als in de Shops wordt gebruikt en dienst doet als derdenrekening tenzij de Reisdienstverlener of Organisator hier afstand van doet.


3. Toepasselijkheid

3.1. Dit Klantencontract is van toepassing tussen Neckermann en de Klant en geldt voor elk aanbod (op afstand) door Neckermann gedaan voor rekening van de Organisatoren en/of anderen en op alle Overeenkomsten.

3.2. Voordat een Overeenkomst tussen de Organisator en de Klant tot stand komt door de tussenkomst van Neckermann wordt de tekst van dit Klantencontract aan de Klant ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Neckermann, voordat de overeenkomst (op afstand) tot stand komt aangeven op welke wijze het Klantencontract in te kijken is, op verzoek van de Klant kosteloos kan toegezonden worden of elektronisch toegezonden en opgeslagen kan worden.

3.3. Als de Klant niet akkoord gaat met het Klantencontract is hij niet gerechtigd in te gaan op een aanbod of een Overeenkomst te sluiten waarbij Neckermann als handelsagent optreedt, noch rechtstreeks met Neckermann te contracteren.

3.4. De algemene (factuur)voorwaarden van de Klant zijn niet tegenwerpbaar aan Neckermann ten gevolge van de toetreding tot deze Klantenovereenkomst.


4. Het aanbod

4.1. Neckermann verleent bijstand en advies aan de Klant in de Shops en via de Website bij het apart selecteren en betalen van één of meer reisdiensten bij verschillende reisdienstverleners, of bij het aankopen van pakketreizen bij Organisatoren van pakketreizen in de zin van de richtlijn 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad en de wet van 21 oktober 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten.

4.2. Neckermann handelt in naam en voor rekening van de aanbieders van reisdiensten, pakketreizen en reisarrangementen bij het bemiddelen en eventueel afsluiten van zaken in naam en voor rekening van laatstgenoemden. Daarbij legt Neckermann de Klant steeds de nodige documentatie voor, voorafgaandelijk aan de aanvaarding door de Klant, die het Aanbod omvat van de aanbieders van reisdiensten, pakketreizen en reisarrangementen met de daarbij geldende voorwaarden.

4.3. De reisdiensten worden niet door Neckermann gecombineerd of gekoppeld, noch worden de prijzen door haar bepaald. Bijgevolg kan de Klant geen aanspraak maken ten aanzien van Neckermann op de rechten die uitsluitend gelden voor Pakketreizen, behoudens hiervan uitzonderlijk afgeweken wordt in de bestelbon die de Klant ontvangt.

4.4. De Klant is er van op de hoogte dat Neckermann niet gehouden is om de informatie afkomstig van de reisdienstverleners en organisatoren van pakketreizen die op de Website en in de Shops wordt meegedeeld, te controleren op hun correctheid. Op geen enkele manier is Neckermann aansprakelijk (rechtstreeks of onrechtstreeks) voor schade of verlies ten gevolge van de gecommuniceerde informatie op de Website en in de Shops. Alle informatie (brochures, folders, advertenties, promoties, webpagina's, offertes, enz.) worden te goeder trouw opgesteld op basis van de informatie die beschikbaar is op het moment van het opstellen ervan en zijn niet bindend voor Neckermann tenzij anders overeengekomen of dwingende bepalingen. Foto's of illustraties zijn louter illustratief en impliceren geen enkele contractuele garantie.

4.5. In het geval dat een reisdienstverlener of Organisator uw boeking niet kan honoreren, is Neckermann niet aansprakelijk voor enige opgelopen kost als gevolg van uitboeking van de bestelling.


5. Totstandkoming van de overeenkomst

5.1. Om het Aanbod te kunnen aanvaarden dient de Klant het Klantencontract alsook de algemene voorwaarden van de reisdienstverlener, respectievelijk van de Organisator te aanvaarden en zijn correcte contactgegevens op te geven.

5.2. De aangeleverde contactgegevens zullen nooit publiek gemaakt worden zonder toestemming van de Klant, behoudens indien Neckermann daartoe verplicht is in het kader van een juridische procedure of op basis van een wettelijke bepaling.

5.3. De Overeenkomst komt rechtstreeks tot stand tussen de Klant en de reisdienstverlener, respectievelijk de Organisator.

5.4. Door de totstandkoming van de Overeenkomst bevestigt de Klant dat Neckermann haar informatieverplichtingen vervuld heeft. Door de bestelling erkent de Klant alle vereiste of gevraagde informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier te hebben ontvangen vóór het sluiten van de overeenkomst.

6. Prijzen

6.1. De Prijzen die Neckermann vermeldt zijn de prijzen van de reisdienstverlener, respectievelijk de Organisator op het ogenblik de Klant het Aanbod aanvaardt.

6.2. Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld.

6.3. Alvorens het aanbod te aanvaarden zullen de totaalprijs, inclusief de kosten en belastingen worden vermeld aan de Klant.

6.4. Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, zonder dat die wijzigingen invloed op boekingen die al zijn geaccepteerd, met uitzondering van situaties waarin de Prijzen overduidelijk fout zijn. Ondanks alle pogingen van Neckermaan is het mogelijk dat een Aanbod op de website verkeerd geprijsd is.

6.5. Als Neckermann merkt dat een aanbod een foutieve prijs vermeldt zal Neckermann de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen waarna de Klant de keuze heeft om de aanvaarding van het Aanbod te bevestigen, dan wel tot annulering over te gaan volgens de annulatieprocedure uit artikel 10.2. Als Neckermann er niet in slaagt om de Klant te bereiken door middel van de verkregen contactgegevens of als Neckermann geen antwoord verkrijgt binnen de 14 dagen, beschouwt Neckermann de bestelling als geannuleerd door de Klant.


7. Betaling en facturatie

7.1. De afzonderlijke reisdiensten die Neckermann apart bemiddelt worden afzonderlijk gefactureerd.

7.2. De pakketreizen die Neckermann bemiddelt in naam en voor rekening van de Organisator worden gefactureerd volgens de bestelbon die er tegenover staat.

7.3. De Klant betaalt zijn bestelling rechtstreeks aan de reisdienstverlener, respectievelijk Organisator via het Platform dat als derdenrekening dienst doet tenzij de Reisdienstverlener of Organisator hier afstand van doet..

8. Levering

8.1. De levering van de bestelling gebeurt elektronisch via het e-mailadres door de Klant opgegeven, tenzij de Klant gebruik maakt van het recht om de bestelling fysiek te ontvangen.

8.2. De levering wordt uitgevoerd door de aanbieder van reisdiensten of de Organisator.

8.3. In het geval de Klant naast een elektronische levering kiest voor een bijkomende fysieke levering, is Neckermann gerechtigd hiervoor kosten aan te rekenen.


9. Rechten en plichten van de Klant

9.1. Het is de Klant niet toegestaan om het Aanbod van Neckermann op haar beurt te commercialiseren.

9.2. De Klant dient het Klantencontract ten allen tijde te respecteren.

9.3. De Klant is verantwoordelijk voor zijn handelen in lijn met de heersende regelgeving in het gebied waarvoor hij de reisdienst(en) afneemt.

9.4. De Klant is er verantwoordelijk voor dat het reisgezelschap voldoet aan de vereisten voor toegang tot het buitenland en dat zijn reisdocumenten zoals een paspoort, visum (doorreisvisum, zakelijk visum, toeristenvisum of anders) gezondheidsvereisten en formaliteiten met betrekking tot zijn reis, zowel in het land van vertrek als in het land dat hij bezoekt volstaan en dat aan andere vereisten voor toegang tot het buitenland is voldaan. Neckermann wijst elke verantwoordelijkheid in dit verband af.

9.5. In het bijzonder moet elke reiziger van het reisgezelschap waarvoor de Klant een bestelling plaatst in het bezit zijn van geldige identiteitsdocumenten die ten minste 6 maanden na terugkeer geldig zijn. Hetzelfde geldt voor alle andere documenten die nodig zijn voor de reis. Minderjarige leden van het reisgezelschap moeten eveneens in het bezit zijn van een identiteitsbewijs (kids-ID) en, indien ze zonder begeleiding of slechts met één ouder reizen, van een schriftelijke toestemming van beide ouders.

9.6. De Klant is verantwoordelijk voor dat het reisgezelschap kortelings voor aanvang van de reis www.diplomatie.belgium.be en www.vacciweb.be raadpleegt om de meest actuele reisformaliteiten te kennen. Neckermann wijst elke verantwoordelijkheid in dit verband af.

9.7. Elke essentiële voorwaarde om de reis te realiseren, elk bijzondere vereiste of element dat de reis zou kunnen beïnvloeden of de uitvoeringsvoorwaarden ervan, dient vóór de aanvaarding van het Aanbod te worden meegedeeld aan Neckermann. In voorkomend geval geeft Neckermann de informatie door aan de betrokken dienstverlener, zonder dat Neckermann kan garanderen dat deze wordt uitgevoerd. De essentiële voorwaarde zal slechts deel uitmaken van de overeenkomst indien het uitdrukkelijk wordt aanvaard door de dienstverlener waarvoor Neckermann het aanbod bemiddelt.

9.8. De dienstregeling van het vervoer worden onder voorbehoud overgemaakt aan de Klant en kan voor en tijdens de reis worden gewijzigd. Neckermann informeert de Klant hiervan zo spoedig mogelijk, maar kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

9.9. Het reisgezelschap waarvoor de Klant een bestelling plaatste is gehouden zich op tijd te melden voor het inchecken.

9.10. Het reisgezelschap waarvoor de Klant een bestelling plaatste dient zich te houden aan de instructies, in het bijzonder die met betrekking tot de veiligheid of de beperkingen van de bagage. Neckermann wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van niet-naleving, in het bijzonder in geval van instapweigering van een lid van het reisgezelschap of van extra kosten die volledig ten laste van laatstgenoemde komen.

9.11. In geval van verlies of beschadiging van bagages is de Klant gehouden dit onmiddellijk aan de betrokken dienstverlener te melden.

9.12. De Klant heeft recht op terugbetaling van de door Neckermann ontvangen bedragen in geval van insolventie van Neckermann en kan zich daartoe wenden tot Amlin Insurance SE, Koning AlbertII laan 37, 1030 Schaarbeek.


10. Herroepingsrecht

10.1. De Klant heeft geen recht om de bestelling te annuleren conform artikelen VI.53 12° en VI.73 12° van het Wetboek van Economisch Recht, tenzij de situatie uit artikel 6.5 zich voordoet of dergelijke rechten worden verstrekt door de reisdienstverlener of Organisator, onder diens specifieke voorwaarden, welke aan de Klant worden verstrekt alvorens het aanbod door de Klant aanvaard wordt.

10.2. De annulatie conform artikel 6.5 geschiedt door het verzenden van een ondubbelzinnige mail aan het e-mailadres: service@neckermann.be waarin de Klant verklaart dat hij de bestelling wenst te annuleren.


11. Klachtenprocedure

11.1. Als de Klant klachten heeft kan hij contact opnemen met Neckermann via volgend e-mailadres: service@neckermann.be.

11.2. De Klant zal contact opnemen met de volgende entiteit om het geschil buiten de rechtbank te regelen: Geschillencommissie reizen, 1210 Brussel, Vooruitgangstraat 50.


12. Aansprakelijkheid

12.1. Neckermann fungeert als handelsagent tussen de Klant en de desbetreffende aanbieders van reisdiensten en pakketreizen. Bij het aanvaarden van een Aanbod ontstaat er een contract met de desbetreffende aanbieder dewelke als enige aansprakelijk is in overeenstemming met diens voorwaarden, welke aan de Klant worden verstrekt alvorens het aanbod door de Klant aanvaard wordt.

12.2. De verplichting bijstand te bieden wanneer een Klant in moeilijkheden verkeert en de aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van de reisdiensten rust uitsluitend bij de Organisatoren.

12.3. Wat betreft schade die de Klant wordt berokkend als resultaat van het gebruik van de website of de Shops (exclusief schade in verband met een reisdienst of pakketreis) en overeenkomstig de beperkingen die in dit Klantencontract zijn uiteengezet, stemt de Klant ermee in dat Neckermann noch haar partners aansprakelijk zijn voor eventuele directe, indirecte, punitieve, incidentele of gevolgschade of verliezen als gevolg van de sluiting van een Shop, het gebruik van de website, eventuele vertraging of onmogelijkheid om de website te gebruiken of van het gebruik van links op de website, behalve in het geval van fraude of ernstig wangedrag Neckermann of aan haar gelieerde ondernemingen.

12.4. Neckermann is enkel aansprakelijk voor schade die (I) zowel door zowel de Klant als Neckermann redelijkerwijs voorzienbaar was; (II) daadwerkelijk door de Klant is ondervonden of geleden; en (III) rechtstreeks te wijten is aan de acties van Neckermann,

12.5. In het geval van eventuele aansprakelijkheid van Neckermann overschrijdt zulke aansprakelijkheid in geen geval in totaal de grootste waarde van (a) de kosten die door de Klant voor de reisdiensten of pakketreizen in kwestie zijn betaald of (b) honderd euro (EUR 100,00) of het equivalent daarvan in lokale valuta.

12.6. Informatie die op de Website en in de Shops wordt weergegeven is verstrekt aan Neckermann door aanbieders van reisdiensten of Organisatoren die de informatie die hun diensten beschrijft verstrekken. Neckermann toont deze informatie vervolgens op de website en in de Shops aan de Klant (zoals foto’s, productbeschrijvingen, voorzieningen, gezondheids- en veiligheidsnormen, Regels & Beperkingen en de Voorwaarden & Bepalingen voor de reisdienst of pakketreis). Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieders van reisdiensten en de Organisatoren om te zorgen dat dergelijke informatie die aan Neckermann wordt verstrekt, correct, volledig en actueel is. Neckermann is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van dergelijke informatie, tenzij en alleen voor zover Neckermann dergelijke onjuistheden direct heeft veroorzaakt, of in dit opzicht een ernstige fout heeft begaan.

12.7. De Klant neemt genoegen met de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden die de aanbieders van reisdiensten of Organisatoren dragen conform diens voorwaarden die bij de aanvaarding van het aanbod aan de Klant worden gecommuniceerd, zodat de Klant ermee akkoord gaat om Neckermann, haar functionarissen, directeuren, medewerkers en agenten te vrijwaren van elke aansprakelijkheid en de verplichtingen waarvoor zij een verhaal heeft bij de aanbieder van de reisdienst of de Organisator.

12.8. Neckermann is niet verantwoordelijk voor de eventuele niet-nakoming van de wettelijke verplichtingen die op de aanbieders van reisdiensten en Organisatoren rusten door laatstgenoemden.


13. Het gebruik van data

13.1. De Klant is zich ervan bewust dat Neckermann vrij kan beschikken over de data aangeleverd door de Klant zonder beperking in tijd of dat daarvoor betaald moet worden, doch wel in overeenstemming met het Privacybeleid op de Website.


14. Intellectuele eigendom

14.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten van Neckermann zijn en blijven haar exclusieve eigendom. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten etc). Dit zijn werken die beschermd worden door de bepalingen van het intellectueel eigendomsrecht

14.2. Krachtens dit Klantencontract vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats tussen Neckermann en de Klant. De gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze door beperkende rechten beschermde elementen, om welke reden dan ook, is strikt verboden en wordt beschouwd als strafrechtelijke en burgerrechtelijke vervalsing. Elke inbreuk zal worden vervolgd in de volle omvang van de wet.


15. Privacy en GDPR

15.1. Neckermann zet zich in voor een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In het bijzonder wil Neckermann de gegevens van haar Klanten en Leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, ongeoorloofde toegang of onrechtmatige verwerking. Hierbij informeert Neckermann de Klant over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Door het verstrekken van persoonsgegevens verklaart de Klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van dit artikel en ook uitdrukkelijk akkoord te gaan met dit artikel, alsmede met de verwerking zelf.

15.2. Neckermann is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens van de Klant en het reisgezelschap waarvoor een bestelling wordt geplaatst respecteert Neckermann de Belgische regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018..

15.3. Neckermann zal persoonlijke gegevens op geen enkele wijze verkopen of doorgeven aan derden: gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database. Nieuwsbrieven worden alleen verstuurd na uitdrukkelijke toestemming en kunnen op elk moment worden uitgeschreven..

15.4. Afhankelijk van de dienstverlening die de Klant geniet, verstrekt hij Neckermann de volgende persoonlijke gegevens: identiteit, contactgegevens van het reisgezelschap (naam, titel, adres, e-mailadres, tel. en mobiele telefoonnummers, faxnummer) en eventueel bankrekeningnummer. De Klant is verantwoordelijk voor alle aan Neckermann verstrekte gegevens. Indien de gegevens niet meer up-to-date zijn, dient dit per kerende aan Neckermann gemeld te worden. In het kader van haar activiteiten verzamelt en verwerkt Neckermann de identiteits- en contactgegevens van de Klant, het reisgezelschap waarvoor de Klant een bestelling plaatst, Gebruikers van de Website, personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contacten. Neckermann verwerkt ook persoonsgegevens mogelijke nieuwe klanten, nuttige contacten binnen haar sector, netwerkcontacten, contacten met deskundigen, enz,... De persoonlijke gegevens die door de Klant worden meegedeeld, zullen enkel voor de volgende doeleinden worden gebruikt: het tot stand brengen van een overeenkomst tussen de Klant en de verstrekker van reisdiensten, respectievelijk de organisator van pakketreizen. Het verstrekken van onjuiste of valse persoonlijke gegevens wordt beschouwd als een inbreuk op huidig Klantencontract.

15.5. De persoonsgegevens worden in ieder geval gedurende een periode van 5 jaar bewaard. Indien iemand zijn persoonlijke gegevens na deze periode van 5 jaar wensen te verwijderen, dienen zij Neckermann hiervan per brief op de hoogte te stellen. De persoonsgegevens die Neckermann langer moet bewaren op basis van een specifieke wetgeving of in geval van lopende rechtszaken waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn, worden na een periode van 5 jaar bewaard.

15.6. In overeenstemming met de Belgische privacywetgeving en de bepaling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de persoon waarvan persoonsgegevens bewaard worden: - Recht op toegang en inzage: dit houdt het recht in om gratis te weten welke gegevens er bewaard zijn en waarvoor ze worden gebruikt; - Recht op rectificatie: dit houdt het recht in op rectificatie (verbetering) van onjuiste persoonsgegevens, alsmede op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens; - Recht op gegevenswissing of -beperking: dit houdt het recht in om Neckermann te verzoeken persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden die zijn bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neckermann kan het wissen of beperken van persoonsgegevens weigeren wanneer dit voor haar noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen; - Recht op gegevensoverdraagbaarheid: dit houdt het recht in om de persoonsgegevens die zijn verstrekt aan Neckermann in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen. U hebt het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking; - Recht van bezwaar: dit houdt het recht in om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Er is geen bezwaar mogelijk tegen de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn om een wettelijke verplichting uit te voeren, de uitvoering van de Diensten van Neckermann, en dit zolang deze gegevens nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; - Recht op intrekking van toestemming: dit houdt het recht in om de toestemming in te trekken indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming. Deze persoonsgegevens zullen dan alleen worden verwerkt als Neckermann hiervoor een andere juridische grond heeft; - Automatische besluiten en profilering: Neckermann bevestigt dat de verwerking van persoonsgegevens geen profilering omvat en dat de registratie niet volledig geautomatiseerd verloopt. Voornoemde rechten kunnen uitgeoefend worden door contact op te nemen met Neckermann. De contactpersoon hiervoor is Gert De Caluwe met contactgegevens privacy@neckermann.be.

15.7. De Website maakt gebruik van cookies. Tijdens een bezoek aan de Website kunnen "cookies" worden geplaatst op de harde schijf van de computer van de websitebezoeker. Cookies maken het mogelijk de browser te herkennen en persoonlijke voorkeuren vast te leggen. Neckermann gebruikt technische cookies om de Website te optimaliseren en om meer comfort te bieden zoals het automatisch invullen van formulieren. Neckermann gebruikt cookies om persoonlijke instellingen bij te houden voor toekomstige bezoeken en om gegevens te verzamelen over het verkeer op de Website, zodat Neckermann haar service kan verbeteren. Het privacy- en cookiebeleid is hier raadpleegbaar

15.8. De Klant is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en voor het gebruik van zijn wachtwoord.

15.9. De Website houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen zien welke pagina's van de internetsite in welke mate worden bezocht. Door gebruik te maken van de Website stemt de websitegebruiker in met het gebruik van de cookies van Neckermann. Reviews achtergelaten op de Website door de Klant kunnen verder worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals het gebruik van de reviews in print advertenties en andere sociale media.

16. Overmacht

16.1. Neckermann is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen die te wijten is aan overmacht.


17. Wijzigingen

17.1. Dit Klantencontract kan naar eigen goeddunken worden gewijzigd, gevolgd door een kennisgeving aan de Klant.

18. Wijzigingen door de reiziger

18.1. Bij wijziging door de reiziger van elke reservatie, wordt een administratieve, forfaitaire kost aangerekend ten bedrage van 50 € per dossier, ongeacht het moment van wijziging en dit bovenop de eventuele wijzigingskosten aangerekend door de dienstverlener.

19. Annulering door de reiziger

19.1. Bij annulering door de reiziger van elke reservatie, wordt een administratieve, forfaitaire kost aangerekend ten bedrage van 75 € per dossier, ongeacht het moment van annulering en dit bovenop de eventuele annuleringskosten aangerekend door de dienstverlener.

19.2. De annuleringskosten voor verzekeringen en dossierkosten bedragen ten aller tijde 100%.


20. Nietigheid

20.1. Indien een clausule in dit Klantencontract niet afdwingbaar is, zal de niet-afdwingbaarheid van die clausule geen invloed hebben op andere clausules en vervangen worden door een clausule die rechtsgeldig is en zo nauw mogelijk aansluit bij de inhoud van de niet afdwingbare clausule.

21. Bemiddeling

21.1. De Klant zal steeds pogen om elk geschil eerst buiten de rechtbank te regelen door zich te richten tot de Geschillencommissie reizen uit art. 11.2 alvorens een geding aanhangig te maken voor de rechtbank, op straffe van onontvankelijkheid van de vordering.


22. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

22.1. Elk geschil of vordering ten aanzien van Neckermann zal, dat na de bemiddelingspoging uit art. 19.1, stand houdt zal worden beslecht in overeenstemming met de Belgische wetgeving en behandeld worden door de bevoegde rechtbank van Antwerpen.