Gebruiksvoorwaarden tegoedbon

  1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, de tegoedbon, verstrekt door Neckermann Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Chaussée de Bruxelles, 257 in 1410 Waterloo en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0768.552.477 (hierna: “Neckermann Belgium”) ten gevolge van de Coronacrisis (hierna : “tegoedbon”) en maken hier integraal deel van.  

  2. Deze tegoedbon wordt verstrekt overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 19 maart 2020, gewijzigd op 3 april 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen als gevolg van de annulering van de pakketreisovereenkomst (hierna : “Ministerieel Besluit).

  3. De reiziger heeft, conform met het Ministerieel Besluit niet het recht de tegoedbon te weigeren. Door gebruik te maken van de tegoedbon stemt de reiziger in met de toepasselijkheid van de ingesloten gebruiksvoorwaarden en verbindt hij/zij zich ertoe deze na te leven. 

  4.  De tegoedbon is vanaf datum van uitgifte geldig voor een duur die op de tegoedbon wordt vermeld. De tegoedbon is een tegoed tegenover Neckermann Belgium en kan enkel worden gebruikt voor de betaling van een (pakket-)reis verkocht of samengesteld door Neckermann Belgium, afhankelijk van het reisaanbod dat beschikbaar is op het moment van de nieuwe boeking. De waarde van de tegoedbon staat eveneens vermeld op de voorzijde. De tegoedbon kan slechts éénmaal worden verzilverd voor de uiterlijke geldigheidsdatum en wordt automatisch op uw factuur of gelijkwaardig document in mindering gebracht, wanneer de code van de tegoedbon bij de bestelling wordt aangegeven. Indien er bij de betaling van een (pakket-) reis een restsaldo op de tegoedbon blijft staan, dan wordt er voor dat bedrag een nieuwe tegoedbon verstrekt. Deze Gebruiksvoorwaarden blijven onverkort van toepassing op deze laatste.   

  5. Neckermann Belgium rekent geen bijkomende kosten aan bij de verzilvering van de tegoedbon.  

  6.  De tegoedbon is op naam en niet overdraagbaar tenzij mits voorafgaandelijk akkoord van Neckermann Belgium. De tegoedbon kan niet worden geruild of verkocht. Indien Neckermann Belgium akkoord gaat met de overdracht van de tegoedbon, dan kunnen de overdrager en overnemer hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van onvermijdbare bijkomende kosten die voortvloeien uit deze overdracht.

  7. De begunstigde van de tegoedbon is de natuurlijke of rechtspersoon die de opgezegde pakketreis-overeenkomst heeft afgesloten en die nominatief wordt vermeld op de tegoedbon, handelende in zijn eigen naam en/of in naam en voor rekening van de reizigers wiens naam in de opgezegde pakket-reisovereenkomst stond vermeld

  8.  Neckermann Belgium heeft zekerheid gesteld voor de terugbetaling van de waarde van de tegoedbon in geval van financieel onvermogen, zoals voorzien in de wet van 21 november 2017 betreffende de bescherming tegen insolventie bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten en het Koninklijk Besluit van 29 mei 2018 betreffende de bescherming tegen financieel onvermogen bij de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Neckermann Belgium is verzekerd bij Amlin Insurance SE, met maatschappelijke zetel te boulevard du Roi Albert II 37 in 1030 Brussel en met ondernemingsnummer 0644.921.425.  

  9. De begunstigde van de tegoedbon verklaart en garandeert dat hij tot op heden geen terugbetaling van geannuleerde vluchten rechtstreeks van de luchtvaartmaatschappij heeft ontvangen en dat hij, indien hij de terugbetaling van vluchten van de luchtvaartmaatschappij zou ontvangen, Neckermann Belgium hiervan onverwijld op de hoogte zal brengen. De waarde van de terugbetaalde vluchten zal worden afgetrokken van de waarde van de in te wisselen tegoedbon.

  10. U kunt te allen tijde om de terugbetaling van uw coronavoucher vragen, zolang er een periode van 12 maanden is verstreken sinds de voucher is uitgegeven. De reisorganisator is dan verplicht u binnen 6 maanden terug te betalen. Dat geldt voor alle coronavouchers die tussen 20 maart 2020 en 19 juni 2020 werden uitgegeven, ongeacht de vermelde geldigheidsduur. Als er geen vervaldatum op uw coronavoucher staat, wordt verondersteld dat hij geldig en bruikbaar blijft zonder tijdslimiet. Als de reisorganisator failliet gaat, bent u beschermd: de coronavouchers worden gedekt door een verzekering in geval van insolvabiliteit van de reisorganisator.